ประวัติส่วนตัวชื่อ – สกุล : นายเนติ ส่องสว่าง
วันเกิด : 22 ตุลาคม พ.ศ.2539
ที่อยู่ 54 หมู่ 10 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
จบมัธยมต้นจาก โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร
จบมัธยมปลายจาก โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3กลับหน้าแรก